Concoursreglement

Algemeen

 1. Het concours staat open voor amateur-organisten en studenten van conservatoria tot de leeftijd van 30 jaar.
 2. Het concours wordt jaarlijks gehouden in de Groote- of Nieuwe Kerk van Maassluis.
 3. Aanmelding is mogelijk vanaf het moment van publicatie tot de aangegeven sluitingsdatum. Het inschrijfformulier wordt toegezonden op aanvraag of kan via e-mail verzonden worden. Het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 15. Indien er zich meer dan 15 deelnemers inschrijven, worden deze op een reservelijst geplaatst. Bij eventuele afzeggingen zal gebruik worden gemaakt van deze reservelijst, waarbij de datum van inschrijving bepalend zal zijn.
 4. De samenstelling van het programma bestaat uit:
  1. een door de concoursleiding aangegeven verplicht werk of een keuze uit twee of meerdere verplichte werken
  2. één of meer werken naar eigen keuze, met een maximale speelduur van 10 minuten
 5. Van een eenmaal goedgekeurd en vastgesteld programma kan niet meer worden afgeweken.
 6. Na het definitieve bericht van toelating tot het concours en de ontvangst van het inschrijvingsgeld ontvangen de kandidaten bericht over de mogelijkheid om te studeren. Deze mogelijkheid is beperkt tot 60 minuten.
 7. De leiding van het concours berust bij de Stichting Govert van Wijn Orgelconcours.

Jurering

 1. De jury bestaat uit drie deskundigen waarvan er één als voorzitter van het juryberaad zal fungeren.
 2. De beoordelingscriteria zijn o.a.
  • De muzikale voordracht
  • Techniek
  • Registratie
 3. De beoordeling van de bovengenoemde punten wordt door de juryleden in de gebruikelijke cijfers van 1 t/m 10 weergegeven.
 4. Alle concoursdeelnemers ontvangen zo kort mogelijk na het concours een juryrapport.
 5. Het juryberaad is geheim.
 6. De jury heeft bij monde van de voorzitter het recht tijdens het spelen van de deelnemers in te grijpen bij overschrijding van de totale speeltijd.
 7. Er worden maximaal drie prijzen door de jury toegekend. Zij houdt zich het recht voor om, in buitengewone gevallen, de in het vooruitzicht gestelde prijzen niet toe te kennen.
 8. De beslissingen van de jury worden door de juryvoorzitter medegedeeld in aanwezigheid van de overige juryleden.
  Deze beslissingen zijn onherroepelijk.
 9. Uit het oogpunt van objectiviteit dient het werk van de jury tijdens het concours onbelemmerd en ongestoord voortgang te vinden. De jury- leden onthouden zich van iedere toespeling naar de deelnemers. Alleen in zeer dringende gevallen is de voorzitter van de jury voor de concoursdeelnemers aanspreekbaar.
 10. Voor vragen van praktische en organisatorische aard zijn de concoursleiding en haar medewerkers beschikbaar.

Aansprakelijkheid

 1. De concoursleiding dan wel de Stichting Govert van Wijn Orgelconcours stellen zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of materiële schade, voortvloeiende uit de deelname aan of het bijwonen van het orgelconcours.
  Reis- en verblijfskosten zijn in alle gevallen voor rekening van de deelnemers.
 2. Deelnemers verklaren zich akkoord met eventuele geluids- en of beeldregistratie en dragen alle daaruit voortvloeiende rechten over aan de concoursorganisatie.
 3. Aan publicaties in het programmaboekje kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. De deelnemers van het concours onderwerpen zich bij inschrijving aan de bepalingen van het concoursreglement, aan de beslissingen van de jury en aan de aanwijzingen van de concoursleiding.
 5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de concoursleiding.